Σύστημα έξυπνης δρομολόγησης διανομής σε αστικό περιβάλλον

Έξυπνη παράδοση (SmartDelivery)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ   Τ1ΕΔΚ-02266

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)” του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ευρωπαιϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
ΕΣΠΑ Ανάπτυξη - Εργασία - Αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

What does end to end logistics planning look like?

The project concerns industrial research in an object that has not been scientifically developed sufficiently, the optimization of routing via neural network algorithms using the modified function (transform) method.

The final result of the project will be a system capable of running machine learning applications and direct application to all logistics systems whether they relate to 3rd party logistics (3PL) or transports and deliveries.

Its implementation will lead to a reduction in delivery and receipt times as well as reduced service costs and a corresponding reduction in environmental footprint.

It can be applied to many businesses after customization even in urban transport, and its future uses with self-propelled vehicles and deliveries of drones are obvious.

The project includes bibliographic research, field research and application development, simulation, dissemination of information and know-how.

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

“ΕΠΙΧΕΙΡΙΝ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων” is a consulting firm with experience and specialized human resources in supporting and managing projects and programs.

ISL ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Intelligent System Labratory

The Intelligent Systems Laboratory (ISLab) is concerned with the development of computational models and their effective implementation, aiming at knowledge discovery, inference generation, and information retrieval.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Department of Agribusiness & Supply Chain Management

Supply Management Systems – based in Thebes – first opened in 2005.

Smart routing in your hands

The aim of the project is to initially research the distribution market in the urban environment and to identify the problems faced by businesses operating in the field. At the same time, research will be carried out on the utilization of routing algorithms and their utilization based on the Hopfield algorithm.

The aforementioned research actions will lead to the development of a new dynamic algorithm that will utilize machine learning to support businesses in their daily operations.

Project innovation lies in an algorithm that can be exploited in a variety of fleet applications and distribution activities, taking into account temporal, spatial, and customer, distributor or vehicle characteristics.

The outcome of the project is expected to be a platform for managing orders and grouping them for distribution. The platform is based on cloud computing infrastructure and services and will be offered internationally to maximize the benefits of this project.

Εικονίδιο Ρυθμίσεων

Adjustment

The system will include multiple customization parameters depending on the needs of the distribution business (eg products, guaranteed minimum delivery time, etc.)

Εικονίδιο Ανακοίνωσης

Updates

Automatic updates for the business, distributor or customer.

Εικονίδιο Δεδομένων

Exploitation of information

Information that is collected from the distribution of one business is also available to others through the platform (eg traffic).

Εικονίδιο Παρουσίασης

Payment

The platform will support payment through B2B, B2C models, or even social distribution networks.

Εικονίδιο Εξυπηρέτησης

Decision support

Provide the company with a wealth of information to select the parameters it considers critical (eg fuel consumption report, or average delivery time).

Εικονίδιο Ανανέωσης

Constant updating

The routing algorithm is dynamically adapting to any changes in the prevailing conditions.

Εικονίδιο Λογισμικού

Performance

Reduced distribution times, reduced fuel consumption, increase business prestige.

Εικονίδιο Ενημέρωσης

Distributor support

Development of specialized software and hardware to support distributor (even offline).

Ευρωπαιϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
ΕΣΠΑ Ανάπτυξη - Εργασία - Αλληλεγγύη