Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων

Στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής Θετικών Επιστημών, ιδρύθηκε το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων (ΕΥΣ), με το ΦΕΚ 1269/τ. Β΄/2015. Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων δραστηριοποιείται σε έρευνα και διδακτική στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, Υπολογιστική όραση, Ευφυή συστήματα, Διάχυτο υπολογισμό, Ρομποτική. Το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας και ανάπτυξης με πλήθος πιθανών εφαρμογών σε κάθε τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου έχει πολλαπλές εφαρμογές και μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών και της παραγωγικότητας Οργανισμών, Ινστιτούτων, Επιχειρήσεων (τόσο στο ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα) και άλλων κοινωνικών και επιστημονικών φορέων και κοινωφελών ιδρυμάτων.

Αποστολή

Η αποστολή του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου και η δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Η διεξαγωγή της έρευνας θα βασίζεται στην εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, καθώς και μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.
  • Κάλυψη διδακτικών και εργαστηριακών αναγκών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο.
  • Προσέλκυση πόρων στο πλαίσιο εκτέλεσης ερευνητικών έργων ή/και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  • Προσέλκυση υψηλού επιπέδου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Ενεργή συμμετοχή σε διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
  • Συνεργασία κάθε μορφής (επιστημονική, εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή άλλη) με ελληνικά και αλλοδαπά κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικοτεχνικούς και λοιπούς φορείς και επιχειρήσεις, εφ’ όσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
  • Οργάνωση/συνδιοργάνωση και συμμετοχή σε σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, μετάκληση διεθνώς αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων και επιστημόνων, για την προώθηση των στόχων και την καθιέρωση του εργαστηρίου.
  • Προαγωγή της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τον Ιδιωτικό τομέα.
  • Ανάπτυξη του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική μέσω της αναβάθμισης του επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών και της παραγόμενης έρευνας, της συνεπακόλουθης αναβάθμισης του επιπέδου των φοιτητών που επιλέγουν το τμήμα για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, της ποσοτικής και ποιοτικής αύξησης του επιστημονικού προσωπικού του, καθώς και η αναβάθμιση του πειραματικού εξοπλισμού του, της αυξημένης ευελιξίας και ανταγωνιστικότητα στην προσέλκυση πόρων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και της συμμετοχής σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες με Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Πεδία έρευνας

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων (ΕΥΣ) ασχολείται με την ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων και την αποτελεσματική υλοποίηση τους, στοχεύοντας στην ανακάλυψη γνώσης, την παραγωγή συμπερασμάτων και την ανάκτηση πληροφορίας. Επιπλέον, δύναται να υλοποιήσει κάθε μοντέλο σε διάφορες τεχνολογίες λογισμικού και υλικού. Ο κορμός της έρευνας, η οποία  πραγματοποιείται στο εργαστήριο, βρίσκεται στην τομή των επιστημονικών περιοχών της Πληροφορικής, των Μαθηματικών και της Στατιστικής, και επικεντρώνεται σε εφαρμογές στην ιατρική, στη βιομηχανία, στις κοινωνικές επιστήμες, και στην οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των ερευνητών του ΕΥΣ περιλαμβάνουν νέους αλγορίθμους εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων και Μηχανικής Μάθησης, μελέτη νέων Εξελικτικών Αλγόριθμων, Ανάπτυξη Αλγορίθμων Ομαδοποίησης, Παράλληλους και Κατανεμημένους υπολογισμούς, Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Μεγάλου Όγκου, Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και συγκεκριμένα στη Τεχνολογία Εικόνων και Πολυμέσων, εφαρμογές Κειμένου και Εικόνων στο Διαδίκτυο, επεξεργασία βιοσημάτων και δεδομένων από αισθητήρες στο Διαδίκτυο Πραγμάτων (Internet of Things), Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα και εφαρμογές στην πρόληψη, περίθαλψη, φροντίδα και υποστήριξη ασθενών μέσω φορητών/φορετών συσκευών. Επιπλέον, εκτός του λογισμικού, το εργαστήριο ειδικεύεται στο σχεδιασμό ειδικού υλικού για τις προαναφερθείσες εφαρμογές (με επιπλέον εφαρμογή την ασφάλεια (safety) και την προστασία (security) συστημάτων) αξιοποιώντας υφιστάμενες τεχνολογίες αλλά και με καινοτόμες νέες τεχνολογίες υλικού που αναπτύσσονται από το ερευνητικό προσωπικό του εργαστηρίου.

Ιστοσελίδα: https://isl.dib.uth.gr/